Hasta - Çalışan Hakları ve Sorumlulukları
28 Nisan 2022

Hasta Hakları Birimi


HASTA HAKLARI BİRİMİ

Sağlık Bakanlığı tarafından 01.08.1998 tarihinde yayımlanmış olan, "Hasta Hakları Yönetmenliği" 'ne istinaden hastanemiz bünyesinde 17.10.2005 tarihinde kurulan hasta hakları biriminde, Kurul Başkanı Dr.Nurettin HAMAD, birim sorumlusu olarak Tıbbi Teknolog Adelet ÇOTAK CİNLİOĞLU görev yapmaktadırlar. 
Birimin kuruluş amacı:
 • hasta ve yakınlarının mevzuatla belirlenmiş haklarını kullanabilmeleri,
 • her aşamada bilgilendirilmeleri,
 • hasta hak ve ihlallerinden korunabilmeleri ve gerektiğinde hukuki korunma yollarını fiilen kullanabilmeleridir.
 • .

  HASTA HAKLARI;

  1) Hizmetten genel olarak faydalanma:

 • Adalet ve Hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlık hizmetlerinden faydalanma. Irk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, felsefi inanç,ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet alma hakkı vardır.


 • 2) Bilgilendirme ve bilgi isteme:
 • Her türlü sağlık hizmetinin ve imkanının neler olduğunu öğrenmeye ve sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı isteme hakkı vardır.


 • 3) Sağlık kuruluşunu ve personelini, seçme ve değiştirme: 
 • Sağlık kuruluşunu seçmeye, değiştirmeye ve seçtiği sağlık tesisinde verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya, sağlık hizmeti verecek vermekte olan tabiplerin ve diğer sağlık çalışanlarının kimliklerini, görev ve unvanlarını öğrenmeye seçme ve değiştirmeye hakkı vardır.


 • 4) Mahremiyet:
 • Gizliliğe uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmeti almaya hakları vardır.


 • 5) Reddetme, durdurma ve rıza: 
 • Tedaviyi reddetmeye, durdurulmasını istemeye, tıbbi müdahalelerde rızasının alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya hakkı vardır.


 • 6) Güvenlik :
 • Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya hakkı vardır.


 • 7) Dini vecibeleri yerine getirebilme :
 • Sağlık tesisinin imkanları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde, dini vecibelerini yerine getirmeye hakkı vardır.


 • 8) İnsani değerlere saygı gösterilmesi, saygınlık görme ve rahatlık: 
 • Saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güler yüzlü, nazik, şefkatli bir ortamda, her türlü hijyenik şartlar sağlanmış gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir sağlık hizmeti almaya hakkı vardır.


 • 9) Ziyaret ve refakatçi bulundurma: 
 • Sağlık tesislerince belirlenen usül ve esaslar çerçevesinde ziyaretçi kabul etmeye ve mevzuatın ve sağlık tesisinin imkanları ölçüsünde ve hekimin uygun görmesi halinde refakatçi bulundurmaya hakkı vardır.


 • 10) Müracaat, şikayet ve dava hakkı:
 • Haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru, şikayet ve dava hakkını kullanmaya hakkı vardır. • HASTA SORUMLULUKLARI

  1) Genel Sorumluluklar:

 • Kişiler kendi sağlığına dikkat etmek için elinden geleni yapmalı ve sağlıklı bir yaşam için verilen tabvsiyelere uymalıdır.

 • Kişi uygunsa kan verebilir ya da organ bağışında bulunabilir.

 • Basit durumlarda kişiler kendi bakımlarını yapmalıdır.


 • 2) Sosyal Güvenlik Durumu:

 • Hasta; sağlık karnesinin (Bağ-Kur, Yeşilkart vb) vizesini zamanında yaptımalıdır.


 • 3) Sağlık Çalışanlarını Bilgilendirme:

 • Hasta; yakınlarını, daha önce geçirdikleri hastalıkları,yatarak herhangi bir tedavi görüp görmediğini, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve tüm sağlığı ile ilgili bilgileri tam ve aksiksiz vermelidir.


 • 4) Hastane Kurallarına Uyma:

 • Hasta; başvurduğu sağlık kuruluşunun kurallarına uymalıdır.

 • Hasta Sağlık Bakanlığı ve diğer sosyal güvenlik kurumlarında belirlenen sevk zincirine uymalıdır.


 • 5) Tedavi ile İlgili Önerilere Uyma:

 • Hasta; tedavisi ve ilaçlarla ilgili tavsiyeleri dikkatle dinlemeli ve anlayamadığı yerleri sormalıdır.

 • Hasta, uygulanacak tedaviyi reddetmesi veya önerilere uymamasından dolayı doğacak sonuçlardan kendisi sorumludur.

 • dır  ÇALIŞAN HAKLARI VE GÜVENLİĞİ BİRİMİ


  Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasını konu alan 2012/23 sayılı genelgesine istinaden, hastanemiz sağlık çalışanlarının sağlık hizmetlerini sunum sürecinde muhtemel risklerin en aza indirilmesini, çalışan güvenliğinin ve motivasyonun en üst düzeyde tutulmasını ve çalışan farkındalığının arttırılmasını hedefleyen, kişinin fiziksel ve psikolojik açıdan zarar görmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel olan sözlü veya fiili hareketler olarak tanımlanan şiddet olaylarının önlenmesi amacıyla "Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi hastanemiz bünyesinde kurulmuştur.

  Çalışan Hakları ve Güvenliği biriminde Başhekim Yardımcısı, Çocuk gelişim uzmanı ile hizmet vermektedir. Birim sorumluları Dr. Nurettin HAMAD ve Sosyal Hizmet Uzmanı Samet LAHNACI’in sorumluluğunda faaliyet göstermektedir
  . Birim Çalışanların Hakları ve Güvenliğine yönelik olarak’
  1 -Talep ve şikâyetleri kabul eder.
  2- Başvuruları değerlendirerek raporlar,
  3- Gerekli düzenleyici önleyici faaliyetlerin başlatılmasını sağlayarak talep sahiplerine geri bildirimde bulunur.
  4-Şiddet olaylarını Kamu Hastaneleri Kurumu İl sekreterliği Hukuk Birimine adli mercilere intikal ettirilmek üzere bildirir.
  5-Çalışan hakları ve güvenliğine yönelik uygulamaları yakından takip eder.
  6-Aylık olarak başhekime rapor sunar.

  ŞİDDET NEDİR ?

  Sağlık çalışanlarının, görevlerini icra ettikleri sırada yaralama(TCK Madde 86-87) tehdit(TCK Madde 106) ve hakarete(TCK Madde 125) maruz kalma durumlarıdır.

  ŞİDDETE MARUZ KALINDIĞINDA BİLDİRİM NASIL YAPILMALI?

  Şiddete maruz kalan sağlık çalışanı tarafından aşağıdaki üç adım sırası ile uygulanır; 1. Hastanemiz bünyesindeki Beyaz Kod Ekibine, dahili telefondan 1111 -1’i ardından bulunduğu birimin dahili numarasını tuşlayarak, Beyaz Kod ile ilgili süreç başlatılır.

  2. Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan ve 24 saat kesintisiz hizmet veren ‘113’ no lu danışma hattı aranarak veya internet üzerinden http://www.beyazkod.saglik.gov.tr adresinden ‘Bildirim Formu 1’ doldurularak bakanlığa olay hakkında bilgi verilir. Bildirim Formu 1’in bir nüshası Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi’ne iletilir.

  3. Olay anında veya daha sonraki bir süreçte şiddete maruz kalan kişi tarafından Bildirim Formu 2’nin doldurularak bakanlığa bildirilmesi gerekmektedir.

  4. Sağlık Çalışanına yönelik herhengi bir şiddet olayı durumunda Mesai saatleri içerisinde, hastanemiz Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimine ve/veya Beyaz Kod uygulamasından sorumlu başhekim yardımcısına, mesai saatleri dışında ise Nöbetçi uzman doktora bilgi verilir.(Bilgi verilen yöneticiler tarafından, durum http://www.beyazkod.saglik.gov.tr adresi üzerinden ‘Bildirim Formu 1’ doldurularak bakanlığa iletilir.) 

  Yöneticiler eş zamanlı olarak, ilgili sağlık çalışanının şikayetinin olup olmadığına bakmadan, olayı adli mercilere mutlaka intikal ettirir.

  BEYAZ KOD NEDİR?

  Sağlık Bakanlığı’nın kamu ve özel tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında gerçekleşen şiddet olaylarının izlenmesi, gereken müdahalenin yapılması ile olayın takip edilmesi, adli mercilere iletilmesi, beraberinde; gerçekleşen olayların analizinin yapılarak ilgili sağlık kurumuna özgü tedbirlerin alınması için çalışma yapılması amacıyla oluşturmuş bir sistemdir.

  BEYAZ KOD BİRİMİ NEDİR?

  Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan, gerçekleşen şiddet olayları sonrasında ‘113’ no’lu telefon numarasından 7/24 ulaşılabilen, bildirim üzerine, olayın adli makamlara intikal ettirilip ettirilmediğini araştıran ve şayet ettirilmemiş ise olayı derhal adli makamlara bildirilmesini sağlayan, ayrıca şiddet olayının gerçekleştiği sağlık kurumunun hukuk birimlerine de olayın bildirildiğini teyit eden birimdir. 

  HİZMETTEN ÇEKİLME

  Şiddete uğrayan sağlık çalışanları, sağlık hizmeti sunumu esnasında şiddete uğraması halinde, acil verilmesi gereken hizmetler hariç olmak üzere hizmetten çekilme talebinde bulunabilir. - Hizmetten çekilme talebi kurum tarafından belirlenen yöneticiye sözlü veya yazılı olarak bildirilir. - Bildirim üzerine; yetkili yönetici olayı derhal değerlendirerek hizmetten çekilme talebinin uygun olup olmadığına karar verir.

  ÇALIŞANLARA SAĞLANAN HUKUKİ YARDIMLAR

  Şiddet olayları için Bakanlık hukuk birimleri, işlenen suçtan mağdur olan Bakanlık personeline veya vefatı halinde kanuni mirasçılarına bir avukatın hukuki yardımını isteyip istemediğini soracak ve talep etmeleri halinde Bakanlık avukatlarınca ilgili personele 28.04.2012 tarihli ve 28277 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sağlık Bakanlığı Personeline Karşı İşlenen Suçlar Nedeniyle Yapılacak Hukuki Yardımın Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde hukuki yardım yapılacaktır. 

  HER TÜRLÜ SORULARINIZ İÇİN

  Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimini arayınız.

  Telefon: 0332 812 24 00 Dahili: 1009

  Çalışan Güvenliğinin Sağlanması Genelgesi